عراق
گوگرد کلوخه عراق
30000 تن
تحویل فوب بصره

قیمت هرتن گوگرد کلوخه عراق 420 دلار

Iran
گوگرد گرانول
20000 mt
تحویل FOB بندرعباس

قیمت هرmt گوگرد گرانول 80

پتروشیمی خارگ
گوگرد گرانول خارگ
44000 تن
تحویل فوب جزیره خارک

قیمت هرتن گوگرد گرانول خارگ 320 دلار
 ^