سرمایه گذاری نفتی
200 میلیارد تومان
تحویل - --

قیمت هرتومان سرمایه گذاری نفتی ---

فروش کارخانه فیروزکوه
1 واحد
تحویل شهرک صنعتی فیروزکوه

قیمت هرواحد فروش کارخانه فیروزکوه 26 میلیارد
 ^