شرکت ملی پخش
بنزین اکتان 87 دریایی
295000 بشکه
تحویل فوب بندر عباس

قیمت هربشکه بنزین اکتان 87 دریایی -3 دلار

شرکت ملی پخش
بنزین A87 زمینی
30000 تن
تحویل درب انبار یندرعباس

قیمت هرتن بنزین A87 زمینی 735 دلار

Shazand PC
بنزین اکتان 95
2000 mt
تحویل Exwork Arak

قیمت هرmt بنزین اکتان 95 695
 ^