شیراز
آمونیاک مایع
25000 تن
تحویل فوب بندر امام

 ^